:
Bild & Bubbla. Joanna Rubin Dranger omslag
Serier i den akademiska världen

Fredrik-Strömberg

Tecknade serier är en förhållandevis ung konstart, inte minst om man ser till situationen i den akademiska världen. Det är inte det att serier inte är och har varit välkommet som ämne att forska kring, utan snarare det faktum att serier som konstart fortfarande inte har egna institutioner, professorer, underdiscipliner, teoriskolor och så vidare. Nu kan man kanske tycka att detta vore överdrivet, ja till och med lite hotfullt för en så folklig och ofta lite anarkistisk konstform som serier, men om man jämför med en närliggande konstform, filmen, som är yngre än de tecknade serierna men som har just allt ovan omnämnda och mer därtill, blir det tydligt att serier inte riktigt har släppts in i den akademiska miljön.  Seriefrämjandet slåss för de tecknade serierna på många olika plan och i olika arenor och har de senaste åren även börjat bearbeta den akademiska delen av spektrumet. Vi har bland annat varit medarrangör av en större akademisk konferens om serier på Växjö universitet och undertecknad har deltagit i ett flertal akademiska seminarier om serier och är med i olika grupper som bland annat planerar online-tidskrifter om tecknade serier ur ett akademiskt perspektiv, återkommande konferenser och seminarier och så vidare. Allt för att sätta serier på den akademiska kartan.  Det är också tydligt att serier är på väg in i den akademiska sfären. Det finns idag ett antal personer som håller på med doktorandstudier i serier i Sverige, inklusive undertecknad, och det verkar finnas ett akademiskt intresse för serier som inte existerade så sent som för tio år sedan. I detta nummer återfinns som en avspegling av detta en artikel av Sveriges första doktor i serier, Helena Magnusson, som presenterar tankar och idéer av en av de mest framstående serieteoretikerna från den fransktalande delen av världen: Thierry Groensteen. Detta är den första av ett flertal artiklar som kommer att avhandla serier i den mer teoretiska delen av området.

Comments are closed.